Go to Top

Handelsundersøgelse

Handelsundersøgelse

– når du køber hest i mit praksisområde

Før du køber en hest, anbefaler vi, at du får hesten handelsundersøgt af en dyrlæge. Undersøgelsen er gældende i 14 dage fra undersøgelsesdagen og kan bruges, hvis der skal tegnes forsikring på hesten. Foregår handlen langt fra ens hjemegn, er det oftest ikke muligt at få en hestedyrlæge, man kender, til at foretage en sådan undersøgelse. Det er derfor en god idé at spørge sin egen dyrlæge, hvilken dyrlæge han/hun kan anbefale.

Den god samtale
Jeg er så heldige at have mange handelsundersøgelser, også for klienter, jeg ikke kender. Når jeg ikke kender klienten, er det vigtigt for mig at få en god samtale med vedkommende, så jeg ved; hvilke forventninger han/hun har til hesten; hvor mange gange vedkommende har prøvet hesten; hvad hesten skal bruges til osv. Det er vigtigt formig, at køberen har fuld tillid til den undersøgelse, jeg laver, specielt i de situationer, hvor vedkommende ikke selv kan være til stede.

Handelsundersøgelsesskemaet
I de fleste tilfælde er det køber, der begærer handelsundersøgelsen. Det er nu dyrlægens opgave at påpege de fejl og mangler, hesten måtte have. I handels-undersøgelsesskemaet kan der ud for 13 punkter noteres: “ingen anmærkning” eller “anmærkning”. Under hvert punkt er der et skrivefelt, hvor dyrlægen kan skrive en bemærkning. Handelsundersøgelsen skal munde ud i en samlet vurdering og konklusion, hvor dyrlægen konkluderer, om anmærkningerne har betydning for den påtænkte anvendelse af hesten. For at der ikke kan være tvivl om, hvad dyrlægen mener med eventuelle anmærkninger, gennemgås handels-undersøgelsesskemaet nøje med både køber og sælger.

Køber/sælgererklæring
Det er min erfaring, at mange handelstviste opstår, fordi køber ikke er blevet gjort opmærksom på simple forhold vedrørende hestens sygehistorie eller adfærd. Vi anbefaler derfor, at både køber og sælger udfylder en køber/sælger-erklæring. Dette dokument kan rekvireres hos Landscenteret Hest eller hos Hestepraksis Nordvest. Erklæring er efter vores overbevisning den bedste på markedet og skal ikke sidestilles med en købskontrakt, som vedrører de økonomiske forhold i handlen.

Tillid
I Hestepraksis Nordvest undersøger jeg også egne klienters heste på foranledning af potentielle købere. Det er her vigtigt at understrege, at det ikke har nogen betydning for undersøgelsen, at jeg i forvejen kender hesten.

Med venlig hilsen
Hestepraksis Nordvest